บุคลากรศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา

รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ รักษาการแทนรองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ

รักษาการแทนรองอธิการบดี
โทรศัพท์  :  0-7567-2106  E-mail : jurai@wu.ac.th

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย

รักษาการแทนผู้อำนวยการ

โทรศัพท์  :  0-7547-6576  E-mail : marisa.na@wu.ac.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาวอัจฉรา ทองนาค

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์  0-7547-6566  E-mail : aujchara.to@wu.ac.th

บุคลากรศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา

นางอรุณรัตน์ ฉลาดดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์  0-7547-6579  E-mail : warunrat@wu.ac.th

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายสมพร สงวนทอง

พนักงานธุรการ

โทรศัพท์  0-7547-6566  E-mail : sasompor@wu.ac.th

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่าย

โทรศัพท์  0-7547-6573  E-mail : wilawan.kh@wu.ac.th

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาวปริญญา สีหะรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์  0-7547-6574  E-mail : parinya.sr@wu.ac.th

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ว่าที่ ร.ต.(หญิง)เพ็ญนภา วัยเวก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์  0-7547-6572  E-mail : pennapa.wa@wu.ac.th

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาวฐิติมา สีขาว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์  0-7547-6575  E-mail : thitima.se@wu.ac.th

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาวสุภาพร คงชัยศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์  0-7547-6572  E-mail : kosupapo@wu.ac.th

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาวจุฑารัฐ ไชยสาร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์  0-7547-6566  E-mail : jutarut.ch@wu.ac.th

บุคลากรศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา

นายมณเฑียร สุขกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์  0-7547-6579  E-mail : sumonthi@wu.ac.th

ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการ

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายพรศักดิ์ เคี่ยมเค้า

นักวิชาการ

โทรศัพท์  0-7547-6561  E-mail : kpornsak@wu.ac.th

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาวสุนันฑา ศรีเอียด

นักวิชาการ

โทรศัพท์  0-7547-6566  E-mail : ssunanta@wu.ac.th

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายจรัญ กุญชรินทร์

นักวิชาการ

โทรศัพท์  0-7547-6566  E-mail : kjarun@wu.ac.th

บุคลากรศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา

นายสุธรรม รอบคอบ

นักวิชาการ

โทรศัพท์  0-7547-6566  E-mail : sutum.ro@wu.ac.th

บุคลากรศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา

นางสาววาสนา สีจันดี

นักวิชาการ

โทรศัพท์  0-7547-6566 E-mail : vassana.se@wu.ac.th

บุคลากรศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา

นางสาวโสรายา อาลิแอ

นักวิชาการ

โทรศัพท์  0-7547-6566  E-mail : soraya.al@wu.ac.th

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายเกียรติพรรณ หวันโส๊ะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์  0-7547-4030  E-mail : kiattipan.wa@wu.ac.th

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายสุพจน์ เรืองจรัส

นายช่างเทคนิค

โทรศัพท์  0-7547-6561  E-mail : rsupot@wu.ac.th

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายชนะ สุระสาน

นายช่างเทคนิค

โทรศัพท์  0-7547-6561  E-mail : schana@wu.ac.th

Facebook Comments Box