ภาระงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา ได้กำหนดโครงสร้างการแบ่งฝ่ายงานออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่

มีภารกิจหลักในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา ขับเคลื่อนงานบริหารงานทั่วไปและธุรการ บริหารจัดการด้านแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน ดูระบบงานด้านเอกสารและสารบรรณ วางระบบและดำเนินงานจจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาครุภัณฑ์  ตรวจสอบและดูการเงินและบัญชีของหน่วยงาน รวมถึงบริหารจัดการระบบให้บริการของศูนย์กีฬาและสุขภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ออกแบบและพัฒนาระบบงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนงานด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ของหน่วยงาน รวมถึงหาแนวทางในการบริหารจัดการแก้ปัญหาและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 5 งาน ดังนี้

1) งานธุรการและสารบรรณ  มีหน้าที่บริหารจัดการงานเอกสารและสารบรรณกลางของหน่วยงาน ดำเนินงานบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) ระบบสารบรรณกลางของหน่วยงาน รับ – ส่ง เอกสารตามระบบงานของหน่วยงาน ควบคุม ติดตามการใช้ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) ของบุคลากรในหน่วยงาน สนับสนุนและอำนวยความสะดวกงานในภารกิจของผู้อำนวยการ งานเอกสารและหนังสืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก ขับเคลื่อนงานตามนโยบายกลางของมหาวิทยาลัย เช่น 5ส ประหยัดพลังงาน รวมถึงจัดประชุมหน่วยงานและงานประชุมต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน

 2) งานแผนงาน งบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ในการบริหารจัดการงบประมาณ วิเคราะห์และวางแผนงบประมาณ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยรวมถึงดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายนอกตามภารกิจของหน่วยงาน บริหารจัดการ ควบคุมการดำเนินงานตามแผนงานและแผนงบประมาณ (SAP) การรายงานผลการใช้งบประมาณและรายงานผลการดำเนินงานตามกลไกการติดตามของมหาวิทยาลัย เช่น รายงานผลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและงานประกันคุณภาพ วิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลัง ดำเนินการประสานงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลของหน่วยงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดคุณค่าและภาระงานของบุคลากรและหน่วยงาน กำกับติดตามการปฏิบัติภารกิจหน่วยงานตามเกณฑ์การประเมินหน่วยงานของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนงานด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ในภารกิจของหน่วยงาน

3) งานจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ และอาคารสถานที่ มีหน้าที่ออกแบบและวางระบบงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้มีความถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกันวางแผนและดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย เช่น จัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (TOR) และราคากลาง  จัดทำหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในงานจัดซื้อจัดจ้าง  (PR) จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานงานตามวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (พ.7) วางแผนบริหารจัดการงานทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงาน ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน ประสานงาน จัดทำเอกสาร หนังสือต่างๆ และอำนวยความสะดวกงานด้านอาคารสถานที่

 4) งานการเงินและจัดหารายได้ มีหน้าที่วางแผนงานและออกแบบระบบงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเงินและบัญชี การรับเงิน – นำส่งเงินรายได้และจัดทำรายงานส่งส่วนเงินและบัญชี ประสานออกใบเสร็จรับเงินเป็นประจำทุกวัน กลั่นกรอง ตรวจสอบ เอกสารเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของงานหน่วยงาน ติดตาม กำกับและรายงานผลการยืมเงินทดรองของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย อำนวยความสะดวกงานเอกสาร แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องทางการเงิน วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย จัดทำเอกสารแจ้งหนี้ อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง และค่าบริการของหน่วยงาน สรุปและรายงานผลรายได้ประจำเดือนของหน่วยงาน

 5) งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร มีหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการด้านสารสนเทศของหน่วยงาน ออกแบบและพัฒนางานด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ให้การสนับสนุน จัดอบรมระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ออกแบบและผลิตสื่อสารสนเทศตามความต้องการของฝ่ายงานต่าง ๆ  หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและผลิตสื่อสารสนเทศของหน่วยงาน วางแผนและขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ทั้งในรูปแบบข่าว และสื่อออนไลน์, Banner ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม ดูแล ตอบกลับ และสร้างช่องทาง Social media (Facebook, Web, YouTube, Mail, และ Line เป็นต้น)

มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีชีวิต โดยผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้า วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ยกระดับโบราณสถานในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย ตลอดจนทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้วยการบูรณาการของทุกภาคส่วนและการแลกเปลี่ยนทางศิลปะและวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ (Cultural hub) ประกอบด้วย 3 งาน ดังนี้

1) งานวิชาการและวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้าที่ศึกษาวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์โบราณคดีของแหล่งโบราณสถานตุมปังและแหล่งโบราณสถานอื่น ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ โดยสร้างความร่วมมือในการวิจัยระหว่างอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอก ผ่านการพัฒนาโบราณสถานตุมปังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตและทันสมัย ยกระดับวารสาร Asian Journal of Arts and Culture จากวารสารระดับชาติสู่ระดับนานาชาติ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน รวมถึงบริการข้อมูลด้านวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม

2) งานอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้าที่ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม งานประเพณี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การจัดทำคลังข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่สารธารณะผ่านสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย เสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทย ความเป็นไทย และบูรณาการภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอกตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมภาคีภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งการพัฒนาเว็บไซต์ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่สาธารณะ

3) งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ มีหน้าที่ขับเคลื่อนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตชั้นนำของภาคใต้ โดยส่งเสริมและพัฒนางานนิทรรศการหมุนเวียนและนิทรรศการถาวรภายในแหล่งเรียนรู้ฯ ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งประกอบด้วย 1)ห้องนิทรรศการนครแห่งอารยธรรม 2)ห้องนิทรรศการสถานีการค้า 3)ห้องนิทรรศการกลองมโหระทึก 4)ห้องนิทรรศการเมืองนักษัตร 5)ห้องนิทรรศการอาณาจักรนครศรีธรรมราช 6)ห้องนิทรรศการนครเมืองพระ 7)ห้องนิทรรศการวิถีถิ่น วิถีใต้ 8)ห้องนิทรรศการสืบสานประเพณีถิ่นใต้ และ 9)ห้องนิทรรศการแลหนังลุง รำโนรา รวมถึงจัดอบรมพัฒนาเยาวชนเป็นยุวมัคคุเทศก์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น จัดอบรมระยะสั้นด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ เพื่อให้เกิดต้นแบบชุมชนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาแหล่งโบราณสถานในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เช่น โบราณสถานตุมปัง โบราณสถานบ้านเนินอิฐ และวัดจันทร์ออก-จันทร์ตก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญของภาคใต้

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา เกิดขึ้นมาจากวิสัยทัศน์ แนวคิดและดำริของผู้บริหารที่เล็งเห็นคุณค่า     การกีฬาและการพัฒนาสุขภาพโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการบริหารจัดการกีฬาที่ดี เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟื้นฟูสุขภาพที่ครบวงจรและสมบูรณ์ที่สุดในภาคใต้และประเทศใกล้เคียง เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เป็นศูนย์ฝึกกีฬา เพื่อเสริมสร้างและฟื้นฟูสมรรถนะนักกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ  รวมไปถึงเป็นศูนย์กลางการฟื้นฟูสุขภาพที่ครบวงจรและสมบูรณ์ที่สุดในภาคใต้และประเทศใกล้เคียง ประกอบด้วย 4 งาน ดังนี้

 1) งานวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอน มีหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจน แหล่งเรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติงานและประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยเครือข่ายหรือองค์กรที่มี MOU จากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  พัฒนางานวิจัยร่วมกับสำนักวิชาฯรวมถึงเครือข่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการแก่นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

 2) งานทดสอบและเสริมเสร้างสมรรถภาพทางกาย มีหน้าที่ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย โดยจัดให้มีการบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายวิเคราะห์ประเมินผลสมรรถภาพทางกาย แก่นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก และมีการให้คำแนะนำในการจัดโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาวะร่างกาย ในการดูแลสุขภาพ และการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของมหาวิทยาลัย  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร นักกีฬาและบุคคลภายนอกตระหนักในคุณค่าของวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬาได้อย่างถูกต้อง

 3) งานบริการวิชาการ ฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา มีหน้าที่ในการบริการวิชาการและจัดฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  โดยมีการขับเคลื่อนให้เป็นศูนย์กลางการจัดบริการวิชาการ อบรมสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในภาคใต้ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการวิชาการกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและสมาชิกเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาภายนอกมหาวิทยาลัย โดยฝ่ายวิทยาศาตร์การกีฬาจะเป็นเจ้าภาพในการจัดฝึกอบรม และให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา และเป็นฝ่ายฯที่สนับสนุนการจัดฝึกอบรมให้กับเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

 4) งานส่งเสริมการออกกำลังกายและฟื้นฟูสุขภาพ มีหน้าที่ในการให้บริการห้องออกกำลังกาย ห้องฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ห้องฟื้นฟู การบาดเจ็บทางการกีฬา จัดระบบบริการห้องออกกำลังกาย กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องออกกำลังกายและเสริมสร้างสมรรถภาพ กำกับ ตรวจสอบ ดูแล โครงการงานตามแผนปฏิบัติการ วางหลักเกณฑ์ใน การใช้ห้องออกกำลังกายและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การกีฬา ประสานงานเพื่อเอื้ออำนวยด้านการเรียนการสอนและวิจัยให้กับหลักสูตรฯและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา อาทิ การใช้อุปกรณ์การออกกำลังกาย โปรแกรมการออกกำลังกาย และโภชนาการกีฬา

มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชากีฬาที่เปิดขึ้นของมหาวิทยาลัย โดยผ่านกระบวนการประสานงาน วางแผนร่วมกันระหว่างสำนักวิชา หน่วยงานต่างๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชากีฬา และดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ นักศึกษา บุคลากร และประชาชน รวมทั้งรับผิดชอบควบคุม ดูแล บำรุงรักษา และบริการอุปกรณ์ สนาม อาคารกีฬา เพื่อขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาของภาคใต้ ประกอบด้วย 4 งาน ดังนี้

1) งานสอนและสนับสนุนการเรียนการสอน มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการสอนภาคปฏิบัติ และสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชากีฬารวมทั้งการควบคุม ดูแล นักศึกษาเพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2) งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ มีหน้าที่จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชากีฬา จัดกิจกรรมกีฬาพื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ รวมถึงจัดฝึกอบรม / สัมมนาตามยุทธศาสตร์ด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่าย และจัดโครงการ/กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

3) งานสนามและอุปกรณ์กีฬา มีหน้าที่ในการให้บริการ ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุง สนาม อาคารกีฬา อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย พร้อมใช้งานและยั่งยืน  รวมถึงการดูแลสภาพภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น 

4) งานธุรการและพัฒนาธุรกิจ มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ฝ่ายงานให้มีประสิทธิภาพ ดูแลและพัฒนาระบบวัสดุ อุปกรณ์ การเงินภายในฝ่ายให้เกิดประสิทธิผล

โครงสร้างบุคลากรศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา

** ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน  2566

Facebook Comments Box