ปณิธาน

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทันสมัย อนุรักษ์ส่งเสริม ถ่ายทอดภูมิปัญญา สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย พัฒนาสุขภาพและศักยภาพการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ มุ่งเน้นการวิจัย บริการวิชาการ และระบบงานบริการอย่างมืออาชีพ 

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม พัฒนาสุขภาพและการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับชาติ และนานาชาติ

พันธกิจ

  1. ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรม ด้านกีฬา และด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
  2. ทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นสมบัติของท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม
  3. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการกีฬา และด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของมหาวิทยาลัย
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬาให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง
  6. พัฒนาสนามกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา ให้มีมาตรฐานเพื่อรองรับการพัฒนานักกีฬา บุคลากร และการจัดการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ
  7. สร้างเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬาร่วมกับภาคีภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
Facebook Comments Box